Välkommen!

På den här webbplatsen ansöker du om bidrag eller stipendium. Observera att vi endast tar emot ansökningar som gjorts här. 

Nedan hittar du alla aktuella bidragsformer. Läs anvisningarna noggrant innan du gör din ansökan.

Första gången? Registrera dig här.

Observera vänligen att under januari-mars kan beredningstiden för ansökningar överskrida fyra veckor.

Alla
Individuell
Grupp
Organisation

Alla

Typ av stöd
Beskrivning
Öppen
Lärlingsstipendium år 2020
För konstnärer och hantverkare som har avslutat sin egentliga utbildning och vill förkovra sig under professionell handledning. Också för personer som har studerat museiämnen och vill skaffa sig internationell erfarenhet.
12.03 - 12.04.2020
Kultur under tiden
Svenska kulturfondens och Föreningen Konstsamfundets tillfälliga bidragsform för frilansande konstnärer, kulturarbetare och arbetsgrupper som påverkas stort av coronakrisen. Alla ansökningar behandlas av sakkunniga inom konst innan Kulturfondens tjänstemän bereder ansökningarna för beslut. Besluten tas av Kulturfondens vd Sören Lillkung och Konstsamfundets vd Stefan Björkman.

Alla sökande måste ha en tydlig anknytning till det svenska i Finland. Läs mer om hur Kulturfonden resonerar kring denna fråga här.
24.03 - 15.04.2020
Läromedelsproduktion år 2020
för läromedelsförfattare. Bidrag beviljas i samarbete med Svenska kulturfonden, Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd, Föreningen Konstsamfundet och Svenska folkskolans vänner.
26.03 - 24.05.2020
Föreningshusrenovering år 2020
Bidrag för renovering av föreningshus. Kan sökas av aktiva kultur- och ungdomsföreningar med verksamhet på svenska.
01.04 - 30.04.2020

Fri ansökningstid

Typ av stöd
Beskrivning
Bokpaket för skolor och daghem
Vi beviljar bidrag på max. 600 euro för bokpaket till dagvårdsenheter, förskolor, skolor inom den grundläggande utbildningen och skolor på andra stadiet. Gäller även språkbad på svenska. Enheten/skolan kan få bidrag för bokpaket högst vart tredje år. Ansökan kan göras av dagvårdsenheten, skolan eller föräldraföreningen.
Kultur tillsammans
För växelverkan och möten där svenskspråkiga och personer från andra språkgrupper lär känna varandras kulturer.
Lokalhistorisk praktik
Praktikstipendium för studerande, i första hand inom museiämnen (t.ex. historia, arkeologi, folkloristik). Även andra studieinriktningar kan beaktas.
Stöd för pedagogiska studier i Vasa
för pedagogiska studier (”auskultering”) vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo akademi i Vasa.
Kultur i vården
för kultursatsningar inom vården, där kultursatsningen riktas till patienterna/klienterna.
Kultur i skolan
För skolor som vill engagera en konstnär eller kulturarbetare för ett längre projekt. Gäller svenskspråkiga skolor inom grundläggande och andra stadiets utbildning och svenska språkbadsgrupper i finska skolor.
Kultur på dagis
för daghem och förskolor som vill bjuda in en konstnär eller kulturarbetare för att arbeta med barnen i minst 10 timmar.
Kultur på bibban
För kulturprogram på svenska på bibliotek. Målsättningen är att stärka bibliotekens roll som kulturförmedlande och identitetsskapande institution och inspirera till läsupplevelser. Projekten kan rikta sig till olika åldersgrupper, gärna grupper med specialbehov.
Resebidrag - konst & kultur
För att främja konstnärers och kulturarbetares fortbildning, mobilitet, nätverk och samarbeten internationellt och inom Finland. Bidraget kan sökas av yrkesverksamma konstnärer, kulturarbetare, journalister och kritiker samt av anställda inom finlandssvenska förbund. Bidraget kan också sökas av organisationer inom konst och kultur. Bidrag beviljas inte för att bjuda in utländska konst- och kulturarbetare till Finland.
Fortbildningsstipendier - utbildning
för anställda inom utbildningssektorn och barn- och ungdomssektorn på svenska i Finland. Också klasslärare och svensklärare som undervisar svenska i finskspråkiga skolor kan ansöka om fortbildningsstipendier.
Studieresor i grupp inom utbildningssektorn
För studieresor som ordnas av läroinrättningar eller andra organisationer inom den svenskspråkiga utbildningssektorn. Studieresorna kan vara riktade till grupper av elever, studerande eller anställda inom: - småbarnspedagogiken - den grundläggande utbildningen - andra stadiets utbildning - elevvården - utbildningsadministrationen - barn- och ungdomssektorn (främst ledarna) - högskolorna och universiteten - fria bildningen - studentföreningarna Vi kan också bevilja bidrag för studieresor för lärare i svenskt språkbad och klass- och ämneslärare som undervisar i svenska i finska läroinrättningar. OBS! Endast samfund (läroinrättningar eller organisationer) kan söka bidraget, inte enskilda personer eller arbetsgrupper.