Välkommen!

På den här webbplatsen ansöker du om bidrag eller stipendium. Observera att vi endast tar emot ansökningar som gjorts här. Nedan hittar du alla aktuella bidragsformer. Läs anvisningarna noggrant innan du gör din ansökan.

Första gången? Registrera dig här.

Vill du ha Kulturfondens nyhetsbrev?
Vi mejlar dig några gånger per år allmän information och praktiska råd om våra bidrag. Börja prenumerera här.

Alla ansökningstyper
För privatpersoner
För arbetsgrupper
För organisationer

Alla ansökningstyper

Typ av stöd
Beskrivning
Öppen
Minister Kristian Gestrins skärgårdsfond år 2024
Minister Kristian Gestrins skärgårdsfond för främjande av de nyländska skärgårdsbornas möjligheter att bygga och bo i en levande skärgård.
01.09 - 30.09.2023
Frans Henriksons testamentsfond år 2024
Bidrag beviljas för utvecklingsprojekt som gynnar svenska kulturändamål i Sydösterbotten.
01.09 - 30.09.2023
Språkbad för journalister år 2023
Svenska kulturfonden och Konstsamfundet beviljar bidrag för yrkesverksamma journalister som ska jobba 1-3 månader på en redaktion i ett annat nordiskt land. Också journalister som är yrkesverksamma i Norden och ska jobba på en svenskspråkig redaktion i Finland kan få bidrag.
01.09 - 30.09.2023
Kristinestads kulturfond år 2024
Vi beviljar bidrag ur Kristinestads kulturfond för svenska kulturella strävanden till organisationer, privatpersoner och arbetsgrupper.
01.09 - 30.09.2023
Inga, Valdemar, Anna-Lisa och Inga-Brita Westbergsfond - akademiska studier år 2024
Bidrag eller stipendier kan beviljas svenskspråkiga studenter från svenska Österbotten för akademiska studier. Med akademiska studier avses studier på universitetsnivå eller studier som utmynnar i en högre högskoleexamen.
01.09 - 30.09.2023
Henrik Nysténs testamentsfond år 2024
Understöd till organisationer, institutioner och enskilda personer som verkar för att befrämja jordbruket i västra Nyland. Samt för stipendier till ungdomar som hör hemma i västra Nyland och skaffar sig utbildning för en framtida verksamhet inom jordbruket därstädes.
01.09 - 30.09.2023
Inga, Valdemar, Anna-Lisa och Inga-Brita Westbergsfond - akademisk forskning år 2024
Bidrag eller stipendier kan beviljas svenskspråkiga doktorander och forskare från svenska Österbotten. Kan endast sökas av privatpersoner (doktorand/forskare).
01.09 - 30.09.2023
Residensstipendier år 2024
Vi beviljar residensstipendier till svenskspråkiga professionella konstnärer inom visuell konst, litteratur eller scenkonst. Vi beviljar stipendierna till personer som är verksamma i Finland. För aktuella residensplatser se våra webbsidor.
01.09 - 30.09.2023
Svenska Österbottens kulturfond år 2024
Svenska Österbottens Kulturfonds avkastning delas ut som bidrag eller stipendier till svenska österbottningar och österbottniska sammanslutningar för vetenskaplig forskning, studier och sådan konstnärlig och kulturell verksamhet som har direkt anknytning till svenska Österbotten. Stipendierna fördelas i enlighet med de enskilda fondernas syften.
01.09 - 30.09.2023
Henry och Martta Bertells minnesfond år 2024
Stipendier till studerande vid teknisk linje vid Yrkeshögskolan Novia i Vasa och vid Yrkesakademin i Österbotten. Stipendier kan sökas till exempel för utlandspraktik, studierelaterade anskaffningar eller allmänna studiekostnader.
01.09 - 30.09.2023
Journaliststipendier år 2023
Vi beviljar stipendier för journalister som är yrkesverksamma på svenska i Finland och vill fortbilda sig, nätverka eller skriva konstkritik. Från och med år 2022 beviljar vi stipendier också för finskspråkiga journalister som vill berätta om det svenska i Finland i finskspråkiga medier och för nordiska journalister, recensenter och kritiker som skriver i nordiska medier om konst och kultur på svenska i Finland. Journaliststipendierna är ett samarbete mellan Svenska kulturfonden och Föreningen Konstsamfundet.
01.09 - 30.09.2023
Rekreation för äldre - Åboland år 2023
Rekreation för äldre i Åboland. Bidragen delas ut i samarbete mellan Svenska kulturfondens specialfond ”Fredrikahemmets fond” och Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet.
01.09 - 30.09.2023
Systrarna Standertskjölds rekreationsstipendium år 2023
Specialstipendium för personlig rekreation för professionella skådespelare och konstnärer. Med rekreation avser vi aktiviteter som främjar din hälsa och ditt välmående samt ger inspiration och stärker dina möjligheter till fortsatt skapande.

Vi beviljar inte stipendierna för projektverksamhet. Stipendiet kan i särskilda fall delvis användas för material som är nödvändigt för rekreationen.
01.09 - 30.09.2023
Systrarna Standertskjölds rehabiliteringsstipendium år 2023
Specialstipendium för rehabilitering (mental och fysisk omsorg ) för professionella skådespelare och konstnärer.

Vi beviljar inte stipendiet för projektverksamhet.
01.09 - 30.09.2023
Föreningshus - konditionsbedömning och planering år 2023
Vi beviljar bidrag för konditionsbedömning och planering inför planerad renovering av föreningshus. Aktiva kultur- och ungdomsföreningar med verksamhet på svenska kan söka bidraget.
01.09 - 30.09.2023
Föreningshus - renoveringsåtgärder år 2023
Vi beviljar bidrag för renovering av föreningshus. Aktiva kultur- och ungdomsföreningar med verksamhet på svenska kan söka bidraget.
01.09 - 30.09.2023
Hallå TVÅ: Språkmöten år 2024
Bidrag på 1 000 - 5 000 euro för projekt som främjar möten mellan svenskspråkiga och andra språkgrupper.
1 000- 5 000 euron avustus hankkeille, jotka edistävät kohtaamisia ruotsin- ja muunkielisten ryhmien välillä.
Funding (1 000- 5 000 euros) for projects with the aim of increasing interaction between Swedish-speakers and speakers of other languages.
01.09 - 30.09.2023
Hallå TVÅ: Språkprojekt år 2024
Bidrag på 25 000 euro för projekt mellan svenskspråkiga och andra språkgrupper.
Avustus (25 000 euroa) hankkeille, jotka edistävät kohtaamista ruotsin- ja muunkielisten ryhmien välillä.
Funding (25 000 euros) for projects with the aim of increasing contacts between Swedish-speakers and speakers of other languages.
01.09 - 30.09.2023
Lärlingsstipendium år 2023
För konstnärer och hantverkare som har avslutat sin egentliga utbildning och vill förkovra sig under professionell handledning. Också för personer som har studerat museiämnen och vill skaffa sig internationell erfarenhet.
12.09 - 12.10.2023
Vi finansierar praktikplatser vid tolv kultur- och vetenskapsinstitut utomlands, vid Kommunförbundets kontor i Bryssel, Skandinaviska föreningens konstnärshus i Rom samt Nordisk Film & TV Fond i Oslo. Vi erbjuder praktikplatserna vid kultur- och vetenskapsinstituten i samarbete med organisationen Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf.

I samarbete med Finlands kultur- och vetenskapsinstitut följer vi med myndigheternas eventuella rekommendationer och restriktioner för Finland och praktikländerna.
15.09 - 30.09.2023
SKAPA - år 2024
För kommuner, samkommuner och andra kommunala samarbetsorganisationer för att stärka tillgängligheten och bredda utbudet inom konstundervisning för barn och unga på svenska i Finland. För högskolor, universitet och fortbildningsarrangörer som utbildar och fortbildar pedagoger inom konstämnen.
16.10 - 29.10.2023

Fri ansökningstid

Typ av stöd
Beskrivning
Vi beviljar bidrag på max. 800 euro för bokpaket till enheter inom småbarnspedagogiken, förskolor, eftisar och mornisar, skolor inom den grundläggande utbildningen och skolor på andra stadiet (även folkhögskolor med undervisning på andra stadiet). Gäller även språkbad på svenska. Enheten/skolan kan få bidrag för bokpaket högst vart tredje år. Ansökan kan göras av enheten eller skolan eller av en föräldraförening.
Bidrag för språkexamen i finska för statsförvaltningen
Vi beviljar bidrag för svenskspråkiga personer som ska avlägga hela eller en del av språkexamen i finska för statsförvaltningen.
Studieresor i grupp inom utbildningssektorn
För studieresor som ordnas av läroinrättningar eller andra organisationer inom den svenskspråkiga utbildningssektorn.

OBS! Endast samfund (läroinrättningar eller organisationer) kan söka bidraget, inte enskilda personer eller arbetsgrupper.
Stipendier för fortbildning och behörighetsgivande studier - utbildning
för anställda inom den svenskspråkiga utbildningssektorn och för ungdomsledare samt för lärare i svenskt språkbad och lärare som undervisar i svenska vid finska läroinrättningar.
Bidrag för fortbildande resor inom konst och kultur
Vi beviljar resebidrag inom konst och kultur för att främja konstnärers och kulturarbetares fortbildning, mobilitet och nätverk internationellt och inom Finland. Bidraget kan sökas av yrkesverksamma konstnärer, kulturarbetare, journalister och kritiker samt av anställda inom finlandssvenska förbund. Bidraget kan också sökas av organisationer inom konst och kultur. Bidrag beviljas inte för att bjuda in utländska konst- och kulturarbetare till Finland.
Vi beviljar bidrag för kulturprogram på svenska på bibliotek. Målsättningen är att stärka bibliotekens roll som kulturförmedlande och identitetsskapande institution och inspirera till läsupplevelser. Projekten kan rikta sig till olika åldersgrupper, gärna grupper med specialbehov.
Vi beviljar bidrag till enheter inom småbarnspedagogiken och förskolor som vill bjuda in en konstnär eller kulturarbetare för att arbeta med barnen i 10 timmar.
Vi beviljar bidrag till skolor som vill engagera en konstnär eller kulturarbetare för ett längre projekt. Gäller svenskspråkiga skolor inom grundläggande och andra stadiets utbildning och svenska språkbadsgrupper i finska skolor.
Vi beviljar bidrag för kultursatsningar inom vården, där kultursatsningen riktas till patienterna eller klienterna.
Praktikstipendium för studerande, i första hand inom museiämnen (t.ex. historia, arkeologi, folkloristik). Även andra studieinriktningar kan beaktas.
Läromedelsproduktion för yrkesutbildningen år 2023
för läromedelsförfattare. Bidrag beviljas i samarbete med Svenska kulturfonden, Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd, Föreningen Konstsamfundet och Svenska folkskolans vänner.
Läromedelsstipendier för grundläggande utbildningen och gymnasiet år 2023
för läromedelsförfattare. Bidrag beviljas i samarbete med Svenska kulturfonden, Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd, Föreningen Konstsamfundet och Svenska folkskolans vänner.
Systrarna Standertskjölds friskvårdsstipendium år 2023
Friskvårdsstipendium för att främja professionella skådespelares och konstnärers välmående.

Notera att vi inte beviljar stipendiet för projektverksamhet eller anskaffningar.