Välkommen!

På den här webbplatsen ansöker du om bidrag eller stipendium. Observera att vi endast tar emot ansökningar som gjorts här. Nedan hittar du alla aktuella bidragsformer. Läs anvisningarna noggrant innan du gör din ansökan.

Första gången? Registrera dig här.

Vill du ha Kulturfondens nyhetsbrev?
Vi mejlar dig några gånger per år allmän information och praktiska råd om våra bidrag. Börja prenumerera här.

Alla ansökningstyper
För privatpersoner
För arbetsgrupper
För organisationer

Alla ansökningstyper

Typ av stöd
Beskrivning
Öppen
Frans Henriksons testamentsfond år 2025
Bidrag beviljas för utvecklingsprojekt som gynnar svenska kulturändamål i Sydösterbotten.
01.09 - 30.09.2024
Kristinestads kulturfond år 2025
Vi beviljar bidrag ur Kristinestads kulturfond för svenska kulturella strävanden till organisationer, privatpersoner och arbetsgrupper.
01.09 - 30.09.2024
Karl Hjalmar och Karin Helena Winbergs nyländska skärgårdsfond år 2025
Karl Hjalmar och Karin Helena Winbergs nyländska skärgårdsfond för den nyländska kust- och skärgårdsbygdens kulturella och ekonomiska förkovran.
01.09 - 30.09.2024
Inga, Valdemar, Anna-Lisa och Inga-Brita Westbergsfond - akademiska studier år 2025
Bidrag eller stipendier kan beviljas svenskspråkiga studenter från svenska Österbotten för akademiska studier. Med akademiska studier avses studier på universitetsnivå eller studier som utmynnar i en högre högskoleexamen.
01.09 - 30.09.2024
Henrik Nysténs testamentsfond år 2025
Understöd till organisationer, institutioner och enskilda personer som verkar för att befrämja jordbruket i västra Nyland. Samt för stipendier till ungdomar som hör hemma i västra Nyland och skaffar sig utbildning för en framtida verksamhet inom jordbruket därstädes.
01.09 - 30.09.2024
Inga, Valdemar, Anna-Lisa och Inga-Brita Westbergsfond - akademisk forskning år 2025
Bidrag eller stipendier kan beviljas svenskspråkiga doktorander och forskare från svenska Österbotten. Kan endast sökas av privatpersoner (doktorand/forskare).
01.09 - 30.09.2024
Residensstipendier år 2025
Vi beviljar residensstipendier till svenskspråkiga professionella konstnärer inom visuell konst, litteratur eller scenkonst. Vi beviljar stipendierna till personer som är verksamma i Finland. För aktuella residensplatser se våra webbsidor.
01.09 - 30.09.2024
Svenska Österbottens kulturfond år 2025
Svenska Österbottens Kulturfonds avkastning delas ut som bidrag eller stipendier till svenska österbottningar och österbottniska sammanslutningar för vetenskaplig forskning, studier och sådan konstnärlig och kulturell verksamhet som har direkt anknytning till svenska Österbotten. Stipendierna fördelas i enlighet med de enskilda fondernas syften.
01.09 - 30.09.2024
Henry och Martta Bertells minnesfond år 2025
Stipendier till studerande vid teknisk linje vid Yrkeshögskolan Novia i Vasa och vid Yrkesakademin i Österbotten. Stipendier kan sökas till exempel för utlandspraktik, studierelaterade anskaffningar eller allmänna studiekostnader.
01.09 - 30.09.2024
Språkbad för journalister år 2024
Svenska kulturfonden och Konstsamfundet beviljar bidrag för yrkesverksamma journalister som ska jobba 1-3 månader på en redaktion i ett annat nordiskt land. Också journalister som är yrkesverksamma i Norden och ska jobba på en svenskspråkig redaktion i Finland kan få bidrag.
01.09 - 30.09.2024
Rekreation för äldre - Åboland år 2024
Rekreation för äldre i Åboland. Bidragen delas ut i samarbete mellan Svenska kulturfondens specialfond ”Fredrikahemmets fond” och Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet.
01.09 - 30.09.2024
Journaliststipendier år 2024
Vi beviljar stipendier för journalister som är yrkesverksamma på svenska i Finland och vill fortbilda sig, nätverka eller skriva konstkritik. Från och med år 2022 beviljar vi stipendier också för finskspråkiga journalister som vill berätta om det svenska i Finland i finskspråkiga medier och för nordiska journalister, recensenter och kritiker som skriver i nordiska medier om konst och kultur på svenska i Finland. Journaliststipendierna är ett samarbete mellan Svenska kulturfonden och Föreningen Konstsamfundet.
01.09 - 30.09.2024
Föreningshus - konditionsbedömning och planering år 2024
Vi beviljar bidrag för konditionsbedömning och planering inför planerad renovering av föreningshus. Aktiva kultur- och ungdomsföreningar med verksamhet på svenska kan söka bidraget.
01.09 - 30.09.2024
Föreningshus - renoveringsåtgärder år 2024
Vi beviljar bidrag för renovering av föreningshus. Aktiva kultur- och ungdomsföreningar med verksamhet på svenska kan söka bidraget.
01.09 - 30.09.2024
Hallå! Språkprojekt år 2025
Bidrag på 25 000 euro för projekt mellan svenskspråkiga och andra språkgrupper.
Avustus (25 000 euroa) hankkeille, jotka edistävät kohtaamista ruotsin- ja muunkielisten ryhmien välillä.
Funding (25 000 euros) for projects with the aim of increasing contacts between Swedish-speakers and speakers of other languages.
01.09 - 30.09.2024
Lärlingsstipendium år 2024
För konstnärer och hantverkare som har avslutat sin egentliga utbildning och vill förkovra sig under professionell handledning. Också för personer som har studerat museiämnen och vill skaffa sig internationell erfarenhet.
12.09 - 12.10.2024
Utlandspraktik år 2025
Vi finansierar praktikplatser vid elva kultur- och vetenskapsinstitut utomlands, vid Kommunförbundets kontor i Bryssel, Skandinaviska föreningens konstnärshus i Rom, Nordisk Film & TV Fond i Oslo och Föreningarna Nordens Förbund i Köpenhamn. Praktikplatserna vid kultur- och vetenskapsinstituten erbjuder vi i samarbete med organisationen Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf.
15.09 - 30.09.2024

Fri ansökningstid

Typ av stöd
Beskrivning
Läromedelsstipendier för grundläggande utbildningen och gymnasiet år 2024
för läromedelsförfattare. Bidrag beviljas i samarbete med Svenska kulturfonden, Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd, Föreningen Konstsamfundet och Svenska folkskolans vänner.
Läromedelsproduktion för yrkesutbildningen år 2024
för läromedelsförfattare. Bidrag beviljas i samarbete med Svenska kulturfonden, Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd, Föreningen Konstsamfundet och Svenska folkskolans vänner.
Systrarna Standertskjölds friskvårdsstipendium
Friskvårdsstipendium för att främja professionella skådespelares och konstnärers välmående.

Notera att vi inte beviljar stipendiet för projektverksamhet eller anskaffningar.
Studieresor i grupp inom utbildning och andra organisationer
För studieresor som ordnas av läroinrättningar eller andra organisationer inom den svenskspråkiga utbildningssektorn.

OBS! Endast samfund (läroinrättningar eller organisationer) kan söka bidraget, inte enskilda personer eller arbetsgrupper.
Fortbildning och behörighetsgivande studier, utbildning och forskning
Du kan söka stipendium för att delta i mässor, konferenser, kurser, seminarier och andra fortbildande evenemang och för behörighetsgivande studier.
Vi beviljar bidrag på max. 800 euro för bokpaket till enheter inom småbarnspedagogiken, förskolor, eftisar och mornisar, skolor inom den grundläggande utbildningen och skolor på andra stadiet (även folkhögskolor med undervisning på andra stadiet). Gäller även språkbad på svenska. Enheten/skolan kan få bidrag för bokpaket högst vart tredje år. Ansökan kan göras av enheten eller skolan eller av en föräldraförening.
Vi beviljar bidrag för kulturprogram på svenska på bibliotek. Målsättningen är att stärka bibliotekens roll som kulturförmedlande och identitetsskapande institution och inspirera till läsupplevelser. Projekten kan rikta sig till olika åldersgrupper, gärna grupper med specialbehov.
För välplanerade pedagogiska studiebesök till konst- och kulturinstitutioner, vetenskapscenter, bibliotek och motsvarande institutioner.
Vi beviljar bidrag till skolor som vill engagera en konstnär eller kulturarbetare för ett längre projekt. Gäller svenskspråkiga skolor inom grundläggande och andra stadiets utbildning och svenska språkbadsgrupper i finska skolor.
Vi beviljar bidrag för kultursatsningar inom vården, där kultursatsningen riktas till patienterna eller klienterna.
Praktikstipendium för studerande, i första hand inom museiämnen (t.ex. historia, arkeologi, folkloristik). Även andra studieinriktningar kan beaktas.
Fortbildning och nätverk inom konst och kultur
Genom bidraget (tidigare Bidrag för fortbildande resor inom konst och kultur) vill vi främja konstnärers och kulturarbetares fortbildning, mobilitet och nätverk internationellt och inom Finland. Du kan söka bidraget för att delta i kurser och seminarier, åka på studiebesök, vistas i konstnärsresidens eller för att närvara vid egen vernissage eller motsvarande utomlands. Bidraget kan sökas av yrkesverksamma konstnärer, kulturarbetare, kritiker och anställda inom finlandssvenska förbund samt av professionella organisationer inom konst och kultur.
Vi beviljar bidrag till enheter inom småbarnspedagogiken och förskolor som vill bjuda in en konstnär eller kulturarbetare för att arbeta med barnen i 10 timmar.