Välkommen!

På den här webbplatsen ansöker du om bidrag eller stipendium. Observera att vi endast tar emot ansökningar som gjorts här. 

Nedan hittar du alla aktuella bidragsformer. Läs anvisningarna noggrant innan du gör din ansökan.

Första gången? Registrera dig här.

Notera att på grund av COVID-19-pandemin tar Kulturfonden inte emot ansökningar för resor utanför Finland och Åland tillsvidare.
Alla ansökningstyper
För privatpersoner
För arbetsgrupper
För organisationer

Alla ansökningstyper

Typ av stöd
Beskrivning
Öppen
Läromedelsproduktion år 2021
för läromedelsförfattare. Bidrag beviljas i samarbete med Svenska kulturfonden, Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd, Föreningen Konstsamfundet och Svenska folkskolans vänner.
07.10 - 02.03.2021
Svenska studiefonden - studerande år 2021
Svenska studiefonden beviljar stipendier för heltidsstudier vid högskola eller universitet i Finland eller utomlands. Sökanden ska vara finsk medborgare eller fast bosatt i Finland och ha svenska som modersmål eller studiespråk.
01.02 - 28.02.2021
Lärlingsstipendium år 2021
För konstnärer och hantverkare som har avslutat sin egentliga utbildning och vill förkovra sig under professionell handledning. Också för personer som har studerat museiämnen och vill skaffa sig internationell erfarenhet.
12.03 - 12.04.2021
Utlandspraktik år 2021
Vi erbjuder praktikplatser vid tolv kultur- och vetenskapsinstitut utomlands samt vid Kommunförbundets kontor i Bryssel och Skandinaviska föreningens konstnärshus i Rom.
15.03 - 31.03.2021
Turnébidrag år 2021
För turnéer i Finland under hösten 2021. På grund av coronaepidemin är det inte möjligt att söka turnébidrag utomlands för tillfället.
01.04 - 30.04.2021
Föreningshusrenovering år 2021
Bidrag för renovering av föreningshus. Kan sökas av aktiva kultur- och ungdomsföreningar med verksamhet på svenska.
01.04 - 30.04.2021

Fri ansökningstid

Typ av stöd
Beskrivning
Lokalhistorisk praktik
Praktikstipendium för studerande, i första hand inom museiämnen (t.ex. historia, arkeologi, folkloristik). Även andra studieinriktningar kan beaktas.
Kultur i vården
för kultursatsningar inom vården, där kultursatsningen riktas till patienterna/klienterna.
Kultur i skolan
För skolor som vill engagera en konstnär eller kulturarbetare för ett längre projekt. Gäller svenskspråkiga skolor inom grundläggande och andra stadiets utbildning och svenska språkbadsgrupper i finska skolor.
Kultur på dagis
för daghem och förskolor som vill bjuda in en konstnär eller kulturarbetare för att arbeta med barnen i minst 10 timmar.
Kultur på bibban
För kulturprogram på svenska på bibliotek. Målsättningen är att stärka bibliotekens roll som kulturförmedlande och identitetsskapande institution och inspirera till läsupplevelser. Projekten kan rikta sig till olika åldersgrupper, gärna grupper med specialbehov.
Resebidrag - konst & kultur
Vi beviljar resebidrag inom konst och kultur för att främja konstnärers och kulturarbetares fortbildning, mobilitet, nätverk och samarbeten internationellt och inom Finland. Bidraget kan sökas av yrkesverksamma konstnärer, kulturarbetare, journalister och kritiker samt av anställda inom finlandssvenska förbund. Bidraget kan också sökas av organisationer inom konst och kultur. Bidrag beviljas inte för att bjuda in utländska konst- och kulturarbetare till Finland.

OBS! På grund av corona-pandemin behandlar vi tillsvidare inte ansökningar för utlandsresor. Endast ansökningar för resor inom Finland och till Åland kommer att behandlas. Vi uppmuntrar alla som söker om ett resebidrag för resor inom Finland och till Åland att utnyttja möjligheten att beställa avbokningsskydd för både resor och logi. Sådana kostnader får räknas in i budgeten.
Fortbildningsstipendier - utbildning
för anställda inom utbildningssektorn och barn- och ungdomssektorn på svenska i Finland. Också klasslärare och svensklärare som undervisar svenska i finskspråkiga skolor kan ansöka om fortbildningsstipendier.
Studieresor i grupp inom utbildningssektorn
På grund av coronapandemin tar vi tillsvidare endast emot ansökningar om bidrag för resor inom Finland.

För studieresor som ordnas av läroinrättningar eller andra organisationer inom den svenskspråkiga utbildningssektorn. Studieresorna kan vara riktade till grupper av elever, studerande eller anställda inom:
- småbarnspedagogiken
- den grundläggande utbildningen
- andra stadiets utbildning
- elevvården
- utbildningsadministrationen
- barn- och ungdomssektorn (främst ledarna)
- högskolorna och universiteten
- fria bildningen
- studentföreningarna

Vi kan också bevilja bidrag för studieresor för lärare i svenskt språkbad och klass- och ämneslärare som undervisar i svenska i finska läroinrättningar. OBS! Endast samfund (läroinrättningar eller organisationer) kan söka bidraget, inte enskilda personer eller arbetsgrupper.
Bokpaket för skolor och daghem
Vi beviljar bidrag på max. 600 euro för bokpaket till dagvårdsenheter, förskolor, skolor inom den grundläggande utbildningen och skolor på andra stadiet. Gäller även språkbad på svenska. Enheten/skolan kan få bidrag för bokpaket högst vart tredje år. Ansökan kan göras av dagvårdsenheten eller skolan.
Kultur tillsammans
För växelverkan och möten där svenskspråkiga och personer från andra språkgrupper lär känna varandras kulturer.