Välkommen!

På den här webbplatsen ansöker du om bidrag eller stipendium. Observera att vi endast tar emot ansökningar som gjorts här. Nedan hittar du alla aktuella bidragsformer. Läs anvisningarna noggrant innan du gör din ansökan.

Första gången? Registrera dig här.

Vill du ha Kulturfondens nyhetsbrev?
Vi mejlar dig några gånger per år allmän information och praktiska råd om våra bidrag. Börja prenumerera här.

Alla ansökningstyper
För privatpersoner
För arbetsgrupper
För organisationer

Alla ansökningstyper

Fri ansökningstid

Typ av stöd
Beskrivning
Läromedelsstipendier för grundläggande utbildningen och gymnasiet år 2024
för läromedelsförfattare. Bidrag beviljas i samarbete med Svenska kulturfonden, Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd, Föreningen Konstsamfundet och Svenska folkskolans vänner.
Läromedelsproduktion för yrkesutbildningen år 2024
för läromedelsförfattare. Bidrag beviljas i samarbete med Svenska kulturfonden, Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd, Föreningen Konstsamfundet och Svenska folkskolans vänner.
Språkexamen i finska för statsförvaltningen
Vi beviljar bidrag för svenskspråkiga personer som ska avlägga hela eller en del av språkexamen i finska för statsförvaltningen.
Vi beviljar bidrag på max. 800 euro för bokpaket till enheter inom småbarnspedagogiken, förskolor, eftisar och mornisar, skolor inom den grundläggande utbildningen och skolor på andra stadiet (även folkhögskolor med undervisning på andra stadiet). Gäller även språkbad på svenska. Enheten/skolan kan få bidrag för bokpaket högst vart tredje år. Ansökan kan göras av enheten eller skolan eller av en föräldraförening.
Systrarna Standertskjölds friskvårdsstipendium
Friskvårdsstipendium för att främja professionella skådespelares och konstnärers välmående.

Notera att vi inte beviljar stipendiet för projektverksamhet eller anskaffningar.
Studieresor i grupp inom utbildning och andra organisationer
För studieresor som ordnas av läroinrättningar eller andra organisationer inom den svenskspråkiga utbildningssektorn.

OBS! Endast samfund (läroinrättningar eller organisationer) kan söka bidraget, inte enskilda personer eller arbetsgrupper.
Fortbildning och behörighetsgivande studier, utbildning och forskning
Du kan söka stipendium för att delta i mässor, konferenser, kurser, seminarier och andra fortbildande evenemang och för behörighetsgivande studier.
Vi beviljar bidrag för kulturprogram på svenska på bibliotek. Målsättningen är att stärka bibliotekens roll som kulturförmedlande och identitetsskapande institution och inspirera till läsupplevelser. Projekten kan rikta sig till olika åldersgrupper, gärna grupper med specialbehov.
För välplanerade pedagogiska studiebesök till konst- och kulturinstitutioner, vetenskapscenter, bibliotek och motsvarande institutioner.
Vi beviljar bidrag till skolor som vill engagera en konstnär eller kulturarbetare för ett längre projekt. Gäller svenskspråkiga skolor inom grundläggande och andra stadiets utbildning och svenska språkbadsgrupper i finska skolor.
Vi beviljar bidrag för kultursatsningar inom vården, där kultursatsningen riktas till patienterna eller klienterna.
Praktikstipendium för studerande, i första hand inom museiämnen (t.ex. historia, arkeologi, folkloristik). Även andra studieinriktningar kan beaktas.
Fortbildning och nätverk inom konst och kultur
Genom bidraget (tidigare Bidrag för fortbildande resor inom konst och kultur) vill vi främja konstnärers och kulturarbetares fortbildning, mobilitet och nätverk internationellt och inom Finland. Du kan söka bidraget för att delta i kurser och seminarier, åka på studiebesök, vistas i konstnärsresidens eller för att närvara vid egen vernissage eller motsvarande utomlands. Bidraget kan sökas av yrkesverksamma konstnärer, kulturarbetare, kritiker och anställda inom finlandssvenska förbund samt av professionella organisationer inom konst och kultur.
Vi beviljar bidrag till enheter inom småbarnspedagogiken och förskolor som vill bjuda in en konstnär eller kulturarbetare för att arbeta med barnen i 10 timmar.