Välkommen!

På den här webbplatsen ansöker du om bidrag eller stipendium. Observera att vi endast tar emot ansökningar som gjorts här. 

Nedan hittar du alla aktuella bidragsformer. Läs anvisningarna noggrant innan du gör din ansökan.

Första gången? Registrera dig här.

Notera att på grund av COVID-19-pandemin tar Kulturfonden inte emot ansökningar för resor utanför Finland och Åland tillsvidare.
Alla ansökningstyper
För privatpersoner
För arbetsgrupper
För organisationer

Alla ansökningstyper

Typ av stöd
Beskrivning
Öppen
Henrik Nysténs testamentsfond år 2021
Understöd till organisationer, institutioner och enskilda personer som verkar för att befrämja jordbruket i västra Nyland. Samt för stipendier till ungdomar som hör hemma i västra Nyland och skaffar sig utbildning för en framtida verksamhet inom jordbruket därstädes.
01.09 - 30.09.2020
Inga, Valdemar, Anna-Lisa och Inga-Brita Westbergsfond år 2021
Bidrag eller stipendier åt svenskspråkiga studenter från svenskspråkiga Österbotten för akademiska studier eller forskning.
01.09 - 30.09.2020
Henry och Martta Bertells minnesfond år 2021
Stipendier till studerande vid teknisk linje vid Yrkeshögskolan Novia i Vasa och vid Yrkesakademin i Österbotten. Stipendier kan sökas till exempel för utlandspraktik, studierelaterade anskaffningar eller allmänna studiekostnader.
01.09 - 30.09.2020
Svenska Österbottens kulturfond år 2021
Svenska Österbottens Kulturfonds avkastning delas ut som bidrag eller stipendier till svenska österbottningar och österbottniska sammanslutningar för vetenskaplig forskning, studier och sådan konstnärlig och kulturell verksamhet som har direkt anknytning till svenska Österbotten. Stipendierna fördelas i enlighet med de enskilda fondernas syften.
01.09 - 30.09.2020
Kristinestads kulturfond år 2021
VI beviljar bidrag ur fonden för kulturella ändamål i Kristinestad.
01.09 - 30.09.2020
Karl Hjalmar och Karin Helena Winbergs nyländska skärgårdsfond år 2021
Karl Hjalmar och Karin Helena Winbergs nyländska skärgårdsfond för den nyländska kust- och skärgårdsbygdens kulturella och ekonomiska förkovran.
01.09 - 30.09.2020
Stiftelsen Martha och Albin Löfgrens kulturfond år 2020
Stiftelsen Martha och Albin Löfgrens kulturfond är en privat fond som genom sin utdelning stöder kulturlivet i Åboland, den finlandssvenska kulturen och utbildningen på svenska i Finland. Utdelningen sköts i samarbete med Stiftelsen för Åbo Akademi / Stiftelsen för Martha och Albin Löfgrens kulturfond. Svenska kulturfondens åboländska direktion fattar beslut om bidragen.
01.09 - 30.09.2020
Föreningshusrenovering år 2020
Bidrag för renovering av föreningshus. Kan sökas av aktiva kultur- och ungdomsföreningar med verksamhet på svenska.
01.09 - 30.09.2020
Lärlingsstipendium år 2020
För konstnärer och hantverkare som har avslutat sin egentliga utbildning och vill förkovra sig under professionell handledning. Också för personer som har studerat museiämnen och vill skaffa sig internationell erfarenhet.
12.09 - 12.10.2020
Läromedelsproduktion år 2021
för läromedelsförfattare. Bidrag beviljas i samarbete med Svenska kulturfonden, Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd, Föreningen Konstsamfundet och Svenska folkskolans vänner.
07.10 - 28.02.2021
November / Privatpersoner och arbetsgrupper år 2021
Vi beviljar bidrag till privatpersoner och arbetsgrupper som är aktiva inom utbildning, konst och kultur.
01.11 - 30.11.2020
November / Doktorandstipendier år 2021
För doktorandstudier inom pedagogik, humaniora, samhällsvetenskaper, ekonomi, naturvetenskaper och medicin.
01.11 - 30.11.2020
November / Vetenskaplig forskning år 2021
För finansiering av vetenskaplig forskning inom samhällsvetenskaper och ekonomi, humaniora, pedagogik och naturvetenskap. Privatpersoner och arbetsgrupper bestående av privatpersoner kan inte ansöka om bidrag för vetenskaplig forskning. Ansökan ska skickas in i högskolans, universitetets eller forskningsinstitutets namn.
01.11 - 30.11.2020
November / Samfund - tidsbundna projekt år 2021
Vi beviljar bidrag till organisationer med verksamhet inom utbildning, forskning, konst, kultur, föreningsliv och medborgaraktiviteter.
01.11 - 30.11.2020
November / Arbetsstipendier år 2021
Professionella konstnärer, hantverkare, kulturjournalister och kritiker kan ansöka om stipendium för eget konstnärligt arbete på heltid för ett till tre år.
01.11 - 30.11.2020
November / Samfund - ordinarie verksamhet år 2021
Vi beviljar verksamhetsbidrag till organisationer med verksamhet inom utbildning, konst, kultur, föreningsliv och medborgaraktiviteter. Osäker på ifall du ska söka verksamhets- eller projektbidrag?
01.11 - 30.11.2020

Fri ansökningstid

Typ av stöd
Beskrivning
Kultur i vården
för kultursatsningar inom vården, där kultursatsningen riktas till patienterna/klienterna.
Kultur i skolan
För skolor som vill engagera en konstnär eller kulturarbetare för ett längre projekt. Gäller svenskspråkiga skolor inom grundläggande och andra stadiets utbildning och svenska språkbadsgrupper i finska skolor.
Kultur på dagis
för daghem och förskolor som vill bjuda in en konstnär eller kulturarbetare för att arbeta med barnen i minst 10 timmar.
Kultur på bibban
För kulturprogram på svenska på bibliotek. Målsättningen är att stärka bibliotekens roll som kulturförmedlande och identitetsskapande institution och inspirera till läsupplevelser. Projekten kan rikta sig till olika åldersgrupper, gärna grupper med specialbehov.
Lokalhistorisk praktik
Praktikstipendium för studerande, i första hand inom museiämnen (t.ex. historia, arkeologi, folkloristik). Även andra studieinriktningar kan beaktas.
Resebidrag - konst & kultur
Vi beviljar resebidrag inom konst och kultur för att främja konstnärers och kulturarbetares fortbildning, mobilitet, nätverk och samarbeten internationellt och inom Finland. Bidraget kan sökas av yrkesverksamma konstnärer, kulturarbetare, journalister och kritiker samt av anställda inom finlandssvenska förbund. Bidraget kan också sökas av organisationer inom konst och kultur. Bidrag beviljas inte för att bjuda in utländska konst- och kulturarbetare till Finland.

Hösten 2020 tar vi endast emot ansökningar om bidrag för resor inom Finland.
Fortbildningsstipendier - utbildning
för anställda inom utbildningssektorn och barn- och ungdomssektorn på svenska i Finland. Också klasslärare och svensklärare som undervisar svenska i finskspråkiga skolor kan ansöka om fortbildningsstipendier.
Studieresor i grupp inom utbildningssektorn
På grund av coronapandemin tar vi hösten 2020 endast emot ansökningar om bidrag för resor inom Finland.

För studieresor som ordnas av läroinrättningar eller andra organisationer inom den svenskspråkiga utbildningssektorn. Studieresorna kan vara riktade till grupper av elever, studerande eller anställda inom:
- småbarnspedagogiken
- den grundläggande utbildningen
- andra stadiets utbildning
- elevvården
- utbildningsadministrationen
- barn- och ungdomssektorn (främst ledarna)
- högskolorna och universiteten
- fria bildningen
- studentföreningarna

Vi kan också bevilja bidrag för studieresor för lärare i svenskt språkbad och klass- och ämneslärare som undervisar i svenska i finska läroinrättningar. OBS! Endast samfund (läroinrättningar eller organisationer) kan söka bidraget, inte enskilda personer eller arbetsgrupper.
Bokpaket för skolor och daghem
Vi beviljar bidrag på max. 600 euro för bokpaket till dagvårdsenheter, förskolor, skolor inom den grundläggande utbildningen och skolor på andra stadiet. Gäller även språkbad på svenska. Enheten/skolan kan få bidrag för bokpaket högst vart tredje år. Ansökan kan göras av dagvårdsenheten eller skolan.
Kultur tillsammans
För växelverkan och möten där svenskspråkiga och personer från andra språkgrupper lär känna varandras kulturer.