Välkommen!

På den här webbplatsen ansöker du om bidrag eller stipendium. Observera att vi endast tar emot ansökningar som gjorts här. 

Nedan hittar du alla aktuella bidragsformer. Läs anvisningarna noggrant innan du gör din ansökan.

Första gången? Registrera dig här.

Vill du ha Kulturfondens nyhetsbrev?
Vi mejlar dig några gånger per år allmän information och praktiska råd om våra bidrag. Börja prenumerera här.

Alla ansökningstyper
För privatpersoner
För arbetsgrupper
För organisationer

Alla ansökningstyper

Typ av stöd
Beskrivning
Öppen
Läromedelsproduktion år 2022
för läromedelsförfattare. Bidrag beviljas i samarbete med Svenska kulturfonden, Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd, Föreningen Konstsamfundet och Svenska folkskolans vänner.
19.10 - 01.03.2022
November / Samfund - ordinarie verksamhet år 2022
Vi beviljar verksamhetsbidrag till organisationer med verksamhet inom utbildning, konst, kultur, föreningsliv och medborgaraktiviteter. Osäker på ifall du ska söka verksamhets- eller projektbidrag?

Se gärna vår instruktionsvideo för mer information.
01.11 - 30.11.2021
November / Arbetsstipendier år 2022
Professionella konstnärer, hantverkare, kulturjournalister och kritiker kan ansöka om stipendium för eget konstnärligt arbete på heltid för ett till tre år.

Se gärna vår instruktionsvideo för mer information.
01.11 - 30.11.2021
November / Samfund - tidsbundna projekt år 2022
Vi beviljar bidrag till organisationer med verksamhet inom utbildning, forskning, konst, kultur, föreningsliv och medborgaraktiviteter.

Se gärna vår instruktionsvideo för mer information.
01.11 - 30.11.2021
November / Privatpersoner och arbetsgrupper år 2022
Vi beviljar bidrag till privatpersoner och arbetsgrupper som är aktiva inom utbildning, konst och kultur.

Se gärna vår instruktionsvideo för mer information.
01.11 - 30.11.2021
November / Doktorandstipendier år 2022
För doktorandstudier inom pedagogik, humaniora, samhällsvetenskaper, ekonomi, naturvetenskaper och medicin.

Se gärna vår instruktionsvideo för mer information.
01.11 - 30.11.2021
November / Vetenskaplig forskning år 2022
För finansiering av vetenskaplig forskning inom samhällsvetenskaper och ekonomi, humaniora, pedagogik och naturvetenskap. Privatpersoner och arbetsgrupper bestående av privatpersoner kan inte ansöka om bidrag för vetenskaplig forskning. Ansökan ska skickas in i högskolans, universitetets eller forskningsinstitutets namn.

Se gärna vår instruktionsvideo för mer information.
01.11 - 30.11.2021

Fri ansökningstid

Typ av stöd
Beskrivning
för kultursatsningar inom vården, där kultursatsningen riktas till patienterna/klienterna.
För skolor som vill engagera en konstnär eller kulturarbetare för ett längre projekt. Gäller svenskspråkiga skolor inom grundläggande och andra stadiets utbildning och svenska språkbadsgrupper i finska skolor.
för daghem och förskolor som vill bjuda in en konstnär eller kulturarbetare för att arbeta med barnen i minst 10 timmar.
För kulturprogram på svenska på bibliotek. Målsättningen är att stärka bibliotekens roll som kulturförmedlande och identitetsskapande institution och inspirera till läsupplevelser. Projekten kan rikta sig till olika åldersgrupper, gärna grupper med specialbehov.
Vi beviljar resebidrag inom konst och kultur för att främja konstnärers och kulturarbetares fortbildning, mobilitet, nätverk och samarbeten internationellt och inom Finland. Bidraget kan sökas av yrkesverksamma konstnärer, kulturarbetare, journalister och kritiker samt av anställda inom finlandssvenska förbund. Bidraget kan också sökas av organisationer inom konst och kultur. Bidrag beviljas inte för att bjuda in utländska konst- och kulturarbetare till Finland.
Stipendier för fortbildning och behörighetsgivande studier - utbildning
för anställda inom den svenskspråkiga utbildningssektorn och för ungdomsledare samt för lärare i svenskt språkbad och lärare som undervisar i svenska vid finska läroinrättningar.
Studieresor i grupp inom utbildningssektorn
För studieresor som ordnas av läroinrättningar eller andra organisationer inom den svenskspråkiga utbildningssektorn.

OBS! Endast samfund (läroinrättningar eller organisationer) kan söka bidraget, inte enskilda personer eller arbetsgrupper.
Vi beviljar bidrag på max. 600 euro för bokpaket till dagvårdsenheter, förskolor, eftisar och mornisar, skolor inom den grundläggande utbildningen och skolor på andra stadiet (även folkhögskolor med undervisning på andra stadiet). Gäller även språkbad på svenska. Enheten/skolan kan få bidrag för bokpaket högst vart tredje år. Ansökan kan göras av dagvårdsenheten eller skolan.
Praktikstipendium för studerande, i första hand inom museiämnen (t.ex. historia, arkeologi, folkloristik). Även andra studieinriktningar kan beaktas.
För växelverkan och möten där svenskspråkiga och personer från andra språkgrupper lär känna varandras kulturer.
Bidrag för språkexamen i finska för statsförvaltningen år 2021
Vi beviljar bidrag för svenskspråkiga personer som ska avlägga hela eller en del av språkexamen i finska för statsförvaltningen.