Välkommen!

På den här webbplatsen ansöker du om bidrag eller stipendium. Observera att vi endast tar emot ansökningar som gjorts här. 

Nedan hittar du alla aktuella bidragsformer. Läs anvisningarna noggrant innan du gör din ansökan.

Första gången? Registrera dig här.

Alla
Individuell
Grupp
Organisation

Alla

Typ av stöd
Beskrivning
Öppen
November/Samfund - verksamhet år 2020
Vi beviljar verksamhetsbidrag till organisationer med verksamhet inom utbildning, konst, kultur, föreningsliv och medborgaraktiviteter. Osäker på ifall du ska söka verksamhets- eller projektbidrag?
01.11 - 30.11.2019
November/Arbetsstipendier år 2020
Professionella konstnärer, hantverkare, kulturjournalister och kritiker kan ansöka om stipendium för eget konstnärligt arbete på heltid för ett till tre år.
01.11 - 30.11.2019
November/Samfund - projekt år 2020
Vi beviljar bidrag till organisationer med verksamhet inom utbildning, forskning, konst, kultur, föreningsliv och medborgaraktiviteter.
01.11 - 30.11.2019
November/Privatpersoner och arbetsgrupper år 2020
Vi beviljar bidrag till privatpersoner och arbetsgrupper som är aktiva inom utbildning, forskning, konst och kultur.
01.11 - 30.11.2019
November/Doktorandstipendier år 2020
För doktorandstudier inom pedagogik, humaniora, samhällsvetenskaper, naturvetenskaper och medicin.
01.11 - 30.11.2019
Läromedelsproduktion år 2020
för läromedelsförfattare. Bidrag beviljas i samarbete med Svenska kulturfonden, Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd, Föreningen Konstsamfundet och Svenska folkskolans vänner.
27.11 - 29.02.2020
Vistelsestipendier år 2020
Vi beviljar vistelsestipendier till Grez-sur-Loing (Frankrike) för svenskspråkiga professionella konstnärer inom visuell konst, litteratur eller scenkonst och till S:t Petersburg för svenskspråkiga författare, konstnärer (inte inom bildkonst), journalister, pedagoger eller forskare. Stipendierna beviljas personer som är verksamma i Finland.
10.12 - 10.01.2020
Journalistpraktikanter år 2020
för journalist- och fotostuderande som gör sin obligatoriska praktik på en redaktion.
01.01 - 31.01.2020
Språkbad för journalister år 2020
för journalister yrkesverksamma på svenska i Finland som vill arbeta 1–3 månader på en redaktion i Sverige och för journalister yrkesverksamma på svenska i Sverige som vill arbeta på en svensk redaktion i Finland.
01.01 - 31.01.2020
Journaliststipendier år 2020
För journalister som är yrkesverksamma på svenska i Finland, för fortbildning och konstkritik. Beviljas i samarbete med Föreningen Konstsamfundet.
01.01 - 31.01.2020
Svenska studiefonden - läroinrättningar år 2020
Svenskspråkiga gymnasier, yrkesskolor och folkhögskolor kan ansöka om understöd av Svenska studiefonden för utdelning av elevstipendier.
01.01 - 31.01.2020
Svenska studiefonden - studerande år 2020
Svenska studiefonden beviljar stipendier för heltidsstudier vid högskola eller universitet i Finland eller utomlands. Sökanden ska vara finsk medborgare eller fast bosatt i Finland och ha svenska som modersmål eller studiespråk.
01.02 - 29.02.2020

Fri ansökningstid

Typ av stöd
Beskrivning
Kultur i vården
för kultursatsningar inom vården, där kultursatsningen riktas till patienterna/klienterna.
Stöd för pedagogiska studier i Vasa
för pedagogiska studier (”auskultering”) vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo akademi i Vasa.
Kultur i skolan
För skolor som vill engagera en konstnär eller kulturarbetare för ett längre projekt. Gäller svenskspråkiga skolor inom grundläggande och andra stadiets utbildning och svenska språkbadsgrupper i finska skolor.
Kultur på dagis
för daghem och förskolor som vill bjuda in en konstnär eller kulturarbetare för att arbeta med barnen i minst 10 timmar.
Kultur på bibban
för kulturprogram på svenska. Målsättningen är att stärka bibliotekens roll som kulturförmedlande och identitetsskapande institution och inspirera till läsupplevelser. Projekten kan rikta sig till olika åldersgrupper, gärna grupper med specialbehov.
Resestipendier - kultur
för resor till kurser eller seminarier och andra kortare studieresor med tydligt program och fortbildande syfte. Resestipendierna inom kulturområdet gäller konstnärer, kritiker, journalister och kulturarbetare som är yrkesverksamma på svenska i Finland eller anställda inom finlandssvenska förbund. Skolelever eller studerande kan inte få resestipendium.
Resestipendier - utbildning
för anställda inom utbildningssektorn och barn- och ungdomssektorn på svenska i Finland. Också klasslärare och svensklärare som undervisar svenska i finskspråkiga skolor kan ansöka om resestipendier.
Kulturarvspraktik
för studerande inom museiämnen (t.ex. historia, arkeologi, folkloristik).
Kultur tillsammans
För växelverkan och möten där svenskspråkiga och personer från andra språkgrupper lär känna varandras kulturer.