Välkommen!

På den här webbplatsen ansöker du om bidrag eller stipendium. Observera att vi endast tar emot ansökningar som gjorts här. 

Nedan hittar du alla aktuella bidragsformer. Läs anvisningarna noggrant innan du gör din ansökan.

Första gången? Registrera dig här.

Observera vänligen att under januari-mars kan beredningstiden för ansökningar överskrida fyra veckor.

Alla
Individuell
Grupp
Organisation

Alla

Typ av stöd
Beskrivning
Öppen
November/Samfund - verksamhet år 2020
Vi beviljar verksamhetsbidrag till organisationer med verksamhet inom utbildning, konst, kultur, föreningsliv och medborgaraktiviteter. Osäker på ifall du ska söka verksamhets- eller projektbidrag?
01.11 - 30.11.2019
November/Arbetsstipendier år 2020
Professionella konstnärer, hantverkare, kulturjournalister och kritiker kan ansöka om stipendium för eget konstnärligt arbete på heltid för ett till tre år.
01.11 - 30.11.2019
November/Samfund - projekt år 2020
Vi beviljar bidrag till organisationer med verksamhet inom utbildning, forskning, konst, kultur, föreningsliv och medborgaraktiviteter.
01.11 - 30.11.2019
November/Privatpersoner och arbetsgrupper år 2020
Vi beviljar bidrag till privatpersoner och arbetsgrupper som är aktiva inom utbildning, forskning, konst och kultur.
01.11 - 30.11.2019
November/Doktorandstipendier år 2020
För doktorandstudier inom pedagogik, humaniora, samhällsvetenskaper, naturvetenskaper och medicin.
01.11 - 30.11.2019
Läromedelsproduktion år 2020
för läromedelsförfattare. Bidrag beviljas i samarbete med Svenska kulturfonden, Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd, Föreningen Konstsamfundet och Svenska folkskolans vänner.
27.11 - 29.02.2020
Svenska studiefonden - studerande år 2020
Svenska studiefonden beviljar stipendier för heltidsstudier vid högskola eller universitet i Finland eller utomlands. Sökanden ska vara finsk medborgare eller fast bosatt i Finland och ha svenska som modersmål eller studiespråk.
01.02 - 29.02.2020
Vistelsestipendier år 2020
Vi beviljar vistelsestipendier till Grez-sur-Loing (Frankrike) för svenskspråkiga professionella konstnärer inom visuell konst, litteratur eller scenkonst och till S:t Petersburg för svenskspråkiga författare, konstnärer (inte inom bildkonst), journalister, pedagoger eller forskare. Vi beviljar stipendierna till personer som är verksamma i Finland.
01.02 - 29.02.2020
Lärlingsstipendium år 2020
För konstnärer och hantverkare som har avslutat sin egentliga utbildning och vill förkovra sig under professionell handledning. Också för personer som har studerat museiämnen och vill skaffa sig internationell erfarenhet.
12.03 - 12.04.2020
Utlandspraktik år 2020
Vi erbjuder praktikplatser vid tolv kultur- och vetenskapsinstitut utomlands samt vid Kommunförbundets kontor i Bryssel och Skandinaviska föreningens konstnärshus i Rom.
15.03 - 31.03.2020

Fri ansökningstid

Typ av stöd
Beskrivning
Bokpaket för skolor och daghem
Vi beviljar bidrag på max. 600 euro för bokpaket till dagvårdsenheter, förskolor, skolor inom den grundläggande utbildningen och skolor på andra stadiet. Gäller även språkbad på svenska. Enheten/skolan kan få bidrag för bokpaket högst vart tredje år. Ansökan kan göras av dagvårdsenheten, skolan eller föräldraföreningen.
Kultur tillsammans
För växelverkan och möten där svenskspråkiga och personer från andra språkgrupper lär känna varandras kulturer.
Lokalhistorisk praktik
Praktikstipendium för studerande, i första hand inom museiämnen (t.ex. historia, arkeologi, folkloristik).
Stöd för pedagogiska studier i Vasa
för pedagogiska studier (”auskultering”) vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo akademi i Vasa.
Kultur i vården
för kultursatsningar inom vården, där kultursatsningen riktas till patienterna/klienterna.
Kultur i skolan
För skolor som vill engagera en konstnär eller kulturarbetare för ett längre projekt. Gäller svenskspråkiga skolor inom grundläggande och andra stadiets utbildning och svenska språkbadsgrupper i finska skolor.
Kultur på dagis
för daghem och förskolor som vill bjuda in en konstnär eller kulturarbetare för att arbeta med barnen i minst 10 timmar.
Kultur på bibban
För kulturprogram på svenska på bibliotek. Målsättningen är att stärka bibliotekens roll som kulturförmedlande och identitetsskapande institution och inspirera till läsupplevelser. Projekten kan rikta sig till olika åldersgrupper, gärna grupper med specialbehov.
Resebidrag - konst & kultur
För att främja konstnärers och kulturarbetares fortbildning, mobilitet, nätverk och samarbeten internationellt och inom Finland. Bidraget kan sökas av yrkesverksamma konstnärer, kulturarbetare, journalister och kritiker samt av anställda inom finlandssvenska förbund. Bidraget kan också sökas av organisationer inom konst och kultur. Bidrag beviljas inte för att bjuda in utländska konst- och kulturarbetare till Finland.
Fortbildningsstipendier - utbildning
för anställda inom utbildningssektorn och barn- och ungdomssektorn på svenska i Finland. Också klasslärare och svensklärare som undervisar svenska i finskspråkiga skolor kan ansöka om fortbildningsstipendier.
Studieresor i grupp inom utbildningssektorn
För studieresor som ordnas av läroinrättningar eller andra organisationer inom den svenskspråkiga utbildningssektorn. Studieresorna kan vara riktade till grupper av elever, studerande eller anställda inom: - småbarnspedagogiken - den grundläggande utbildningen - andra stadiets utbildning - elevvården - utbildningsadministrationen - barn- och ungdomssektorn (främst ledarna) - högskolorna och universiteten - fria bildningen - studentföreningarna Vi kan också bevilja bidrag för studieresor för lärare i svenskt språkbad och klass- och ämneslärare som undervisar i svenska i finska läroinrättningar. OBS! Endast samfund (läroinrättningar eller organisationer) kan söka bidraget, inte enskilda personer eller arbetsgrupper.