Välkommen!

På den här webbplatsen ansöker du om bidrag eller stipendium. Observera att vi endast tar emot ansökningar som gjorts här. 

Nedan hittar du alla aktuella bidragsformer. Läs anvisningarna noggrant innan du gör din ansökan. Bekanta dig också med vår verksamhetsplan där du hittar mera info om våra prioriteringar och tyngdpunktsområden.


Första gången? Registrera dig här.

Obs! Vi har ett nytt system sedan 24.10.2017. Gamla lösenord fungerar inte. Om du inte ännu har nollställt ditt lösenord, gör du det här. Om du har tekniska problem så kan du kontakta oss per e-post på adressen kansliet@kulturfonden.fi.

Alla
Individuell
Grupp
Organisation

Alla

Typ av stöd
Beskrivning
Öppen
1819 Läromedelsproduktion
för läromedelsförfattare. Bidrag beviljas i samarbete med Svenska kulturfonden, Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd, Föreningen Konstsamfundet och Svenska Folkskolans Vänner.
25.06 - 01.10.2018
1834 Föreningshusrenovering
Bidrag för renovering av föreningshus. Kan sökas av aktiva föreningar med verksamhet på svenska.
01.09 - 30.09.2018
1862 Film- och medieproduktion
för film-, tv- och radioproduktioner som har en tydlig anknytning till det svenska i Finland. Också för mångmediala helheter.
01.09 - 30.09.2018
1890 Stiftelsen Martha och Albin Löfgrens kulturfond
Stiftelsen Martha och Albin Löfgrens kulturfond är en privat fond vars syfte är att genom sin utdelning stöda kulturlivet i Åboland, den finlandssvenska kulturen och utbildningen på svenska i Finland.
01.09 - 30.09.2018
1955 Svenska Österbottens kulturfond
Svenska Österbottens Kulturfonds avkastning delas ut som bidrag eller stipendier till svenska österbottningar och österbottniska sammanslutningar för vetenskaplig forskning, studier och sådan konstnärlig och kulturell verksamhet som har direkt anknytning till svenska Österbotten. Stipendierna fördelas i enlighet med de enskilda fondernas syften.
01.09 - 30.09.2018
1956 Henry och Martta Bertells minnesfond
Stipendier till studerande vid teknisk linje vid Yrkeshögskolan Novia och vid Yrkesakademin i Österbotten. Stipendier kan sökas till exempel för utlandspraktik, studierelaterade anskaffningar eller allmänna studiekostnader.
01.09 - 30.09.2018
1957 Inga, Valdemar, Anna-Lisa och Inga-Brita Westbergsfond
Bidrag eller stipendier åt svenskspråkiga studenter från svenskspråkiga Österbotten för akademiska studier eller forskning.
01.09 - 30.09.2018
1863 Lärlingsstipendium
För konstnärer och hantverkare som har avslutat sin egentliga utbildning och vill förkovra sig under professionell handledning. Också för personer som har studerat museiämnen och vill skaffa sig internationell erfarenhet.
12.09 - 12.10.2018
1938 Utlandspraktik
Vi erbjuder praktikplatser vid tio kultur- och vetenskapsinstitut utomlands samt Kommunförbundets kontor i Bryssel och Skandinaviska föreningens konstnärshus i Rom.
15.09 - 30.09.2018
1902 November/Arbetsstipendier
Stipendium för eget konstnärligt arbete på heltid för 1-3 år. Arbetsstipendierna riktar sig till professionella konstnärer, hantverkare, kulturjournalister och kritiker. Ansökan ska innehålla en plan och arbetsprov.
01.11 - 30.11.2018
1903 November/Samfund
Bidrag för organisationer inom Svenska kulturfondens verksamhetsområden: utbildning, forskning, konst, kultur, och allmän finlandssvensk verksamhet.
01.11 - 30.11.2018
1904 November/Privatpersoner och arbetsgrupper
Bidrag för privatpersoner och arbetsgrupper inom Svenska kulturfondens verksamhetsområden: utbildning, forskning, konst, kultur, och allmän finlandssvensk verksamhet.
01.11 - 30.11.2018
1905 November/Doktorandstipendier
Stipendier för doktorandstudier inom pedagogik, humaniora, samhällsvetenskaper, naturvetenskaper och medicin. Ansökan görs på svenska såvida det inte finns en särskild motivering till ansökan på annat språk.
01.11 - 30.11.2018

Fortlöpande

Typ av stöd
Beskrivning
1824 Stöd för pedagogiska studier i Vasa
för pedagogiska studier (”auskultering”) vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo akademi i Vasa.
1827 Kultur i vården
för kultursatsningar inom vården, där kultursatsningen riktas till patienterna/klienterna.
1828 Kultur i skolan
för skolor som vill engagera en konstnär eller kulturarbetare för ett längre projekt. Bidrag kan ges åt svenskspråkiga skolor inom grundläggande och andra stadiets utbildning och svenskspråkiga språkbadsgrupper i finska skolor.
1829 Kultur på dagis
för daghem och förskolor som vill bjuda in en konstnär eller kulturarbetare för att arbeta i minst 10 h.
1832 Kultur på bibban
för kulturprogram på svenska. Målsättningen är att stärka bibliotekens roll som kulturförmedlande och identitetsskapande institution och inspirera till läsupplevelser. Projekten kan rikta sig till olika åldersgrupper, gärna grupper med specialbehov.
1836 Resestipendier - kultur
för resor med anledning av kurser, seminarier och andra kortare studieresor med tydligt program och fortbildande syfte. Resestipendierna inom kulturområdet riktar sig till yrkesverksamma konstnärer, kritiker, journalister och kulturarbetare samt anställda inom finlandssvenska förbund. Observera att vi inte beviljar resestipendier till skolelever eller studerande.
1837 Resestipendier - utbildning
för anställda inom utbildningssektorn samt barn- och ungdomssektorn
1823 Kulturarvspraktik
för studerande inom museiämnen (t.ex. historia, arkeologi, folkloristik).