Välkommen!

På den här webbplatsen ansöker du om bidrag eller stipendium. Observera att vi endast tar emot ansökningar som gjorts här. 

Nedan hittar du alla aktuella bidragsformer. Läs anvisningarna noggrant innan du gör din ansökan.

Första gången? Registrera dig här.

Har du fått ett mejl från Kulturfonden där du uppmanas lämna in en försenad redovisning?
Alla ansökningstyper
För privatpersoner
För arbetsgrupper
För organisationer

Alla ansökningstyper

Typ av stöd
Beskrivning
Öppen
Läromedelsproduktion år 2021
för läromedelsförfattare. Bidrag beviljas i samarbete med Svenska kulturfonden, Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd, Föreningen Konstsamfundet och Svenska folkskolans vänner.
08.06 - 30.09.2021
Kultur under tiden - Donnerska residenset
Korttidsresidens i Jörn Donners lägenhet i Helsingfors för professionella författare, manusförfattare, journalister, dramaturger, regissörer, filmvetare och producenter. Sökande som är verksamma inom litteratur och film prioriteras.
15.08 - 05.09.2021
Martha och Albin Löfgrens kulturfond år 2021
Martha och Albin Löfgrens kulturfond är en privat fond som genom sin utdelning stöder kulturlivet i Åboland, den finlandssvenska kulturen och utbildningen på svenska i Finland. Utdelningen sköts i samarbete med Stiftelsen för Åbo Akademi / Martha och Albin Löfgrens kulturfond. Svenska kulturfondens åboländska direktion fattar beslut om bidragen.
01.09 - 30.09.2021
Minister Kristian Gestrins skärgårdsfond år 2022
Minister Kristian Gestrins skärgårdsfond för främjande av de nyländska skärgårdsbornas möjligheter att bygga och bo i en levande skärgård.
01.09 - 30.09.2021
Kristinestads kulturfond år 2022
VI beviljar bidrag ur fonden för kulturella ändamål i Kristinestad.
01.09 - 30.09.2021
Vistelsestipendier år 2022
Vi beviljar vistelsestipendier till Grez-sur-Loing (Frankrike) för svenskspråkiga professionella konstnärer inom visuell konst, litteratur eller scenkonst och till S:t Petersburg för svenskspråkiga författare, konstnärer (inte inom bildkonst), journalister, pedagoger eller forskare. Vi beviljar stipendierna till personer som är verksamma i Finland.
01.09 - 30.09.2021
Svenska Österbottens kulturfond år 2022
Svenska Österbottens Kulturfonds avkastning delas ut som bidrag eller stipendier till svenska österbottningar och österbottniska sammanslutningar för vetenskaplig forskning, studier och sådan konstnärlig och kulturell verksamhet som har direkt anknytning till svenska Österbotten. Stipendierna fördelas i enlighet med de enskilda fondernas syften.
01.09 - 30.09.2021
Henry och Martta Bertells minnesfond år 2022
Stipendier till studerande vid teknisk linje vid Yrkeshögskolan Novia i Vasa och vid Yrkesakademin i Österbotten. Stipendier kan sökas till exempel för utlandspraktik, studierelaterade anskaffningar eller allmänna studiekostnader.
01.09 - 30.09.2021
Inga, Valdemar, Anna-Lisa och Inga-Brita Westbergsfond år 2022
Bidrag eller stipendier åt svenskspråkiga studenter från svenskspråkiga Österbotten för akademiska studier eller forskning. Kan endast sökas av privatpersoner (studerande eller forskare).
01.09 - 30.09.2021
Henrik Nysténs testamentsfond år 2022
Understöd till organisationer, institutioner och enskilda personer som verkar för att befrämja jordbruket i västra Nyland. Samt för stipendier till ungdomar som hör hemma i västra Nyland och skaffar sig utbildning för en framtida verksamhet inom jordbruket därstädes.
01.09 - 30.09.2021
Frans Henriksons testamentsfond år 2022
Frans Henriksons testamentsfonds avkastning delas ut för svenska kulturändamål i Sydösterbotten.
01.09 - 30.09.2021
Föreningshus - konditionsbedömning och planering år 2021
Vi beviljar bidrag för konditionsbedömning och planering inför planerad renovering av föreningshus. Aktiva kultur- och ungdomsföreningar med verksamhet på svenska kan söka bidraget.
01.09 - 30.09.2021
Föreningshus - renoveringsåtgärder år 2021
Vi beviljar bidrag för renovering av föreningshus. Aktiva kultur- och ungdomsföreningar med verksamhet på svenska kan söka bidraget.
01.09 - 30.09.2021
Lärlingsstipendium år 2021
För konstnärer och hantverkare som har avslutat sin egentliga utbildning och vill förkovra sig under professionell handledning. Också för personer som har studerat museiämnen och vill skaffa sig internationell erfarenhet.
12.09 - 12.10.2021
Vi finansierar praktikplatser vid tolv kultur- och vetenskapsinstitut utomlands, Kommunförbundets kontor i Bryssel och Skandinaviska föreningens konstnärshus i Rom. Praktikplatserna vid kultur- och vetenskapsinstituten erbjuds i samarbete med organisationen Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf.

Coronasituationen i olika länder kan förändras snabbt. Vi följer tillsammans med Finlands kultur- och vetenskapsinstitut med coronaläget i Finland och värdlandet och anpassar verksamheten enligt läget. Vi är noga med att följa de nationella och lokala myndigheternas rekommendationer och restriktioner.
15.09 - 30.09.2021

Fri ansökningstid

Typ av stöd
Beskrivning
Praktikstipendium för studerande, i första hand inom museiämnen (t.ex. historia, arkeologi, folkloristik). Även andra studieinriktningar kan beaktas.
för kultursatsningar inom vården, där kultursatsningen riktas till patienterna/klienterna.
För skolor som vill engagera en konstnär eller kulturarbetare för ett längre projekt. Gäller svenskspråkiga skolor inom grundläggande och andra stadiets utbildning och svenska språkbadsgrupper i finska skolor.
för daghem och förskolor som vill bjuda in en konstnär eller kulturarbetare för att arbeta med barnen i minst 10 timmar.
För kulturprogram på svenska på bibliotek. Målsättningen är att stärka bibliotekens roll som kulturförmedlande och identitetsskapande institution och inspirera till läsupplevelser. Projekten kan rikta sig till olika åldersgrupper, gärna grupper med specialbehov.
För växelverkan och möten där svenskspråkiga och personer från andra språkgrupper lär känna varandras kulturer.
Vi beviljar resebidrag inom konst och kultur för att främja konstnärers och kulturarbetares fortbildning, mobilitet, nätverk och samarbeten internationellt och inom Finland. Bidraget kan sökas av yrkesverksamma konstnärer, kulturarbetare, journalister och kritiker samt av anställda inom finlandssvenska förbund. Bidraget kan också sökas av organisationer inom konst och kultur. Bidrag beviljas inte för att bjuda in utländska konst- och kulturarbetare till Finland.
Stipendier för fortbildning och behörighetsgivande studier - utbildning
för anställda inom den svenskspråkiga utbildningssektorn och för ungdomsledare samt för lärare i svenskt språkbad och lärare som undervisar i svenska vid finska läroinrättningar.
Studieresor i grupp inom utbildningssektorn
För studieresor som ordnas av läroinrättningar eller andra organisationer inom den svenskspråkiga utbildningssektorn.

OBS! Endast samfund (läroinrättningar eller organisationer) kan söka bidraget, inte enskilda personer eller arbetsgrupper.
Vi beviljar bidrag på max. 600 euro för bokpaket till dagvårdsenheter, förskolor, eftisar och mornisar, skolor inom den grundläggande utbildningen och skolor på andra stadiet (även folkhögskolor med undervisning på andra stadiet). Gäller även språkbad på svenska. Enheten/skolan kan få bidrag för bokpaket högst vart tredje år. Ansökan kan göras av dagvårdsenheten eller skolan.
Bidrag för språkexamen i finska för statsförvaltningen år 2021
Vi beviljar bidrag för svenskspråkiga personer som ska avlägga hela eller en del av språkexamen i finska för statsförvaltningen.