Välkommen!

På den här webbplatsen ansöker du om bidrag eller stipendium. Observera att vi endast tar emot ansökningar som gjorts här. 

Nedan hittar du alla aktuella bidragsformer. Läs anvisningarna noggrant innan du gör din ansökan.

Första gången? Registrera dig här.

Alla
Individuell
Grupp
Organisation

Alla

Typ av stöd
Beskrivning
Öppen
1919 Läromedelsproduktion
för läromedelsförfattare. Bidrag beviljas i samarbete med Svenska kulturfonden, Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd, Föreningen Konstsamfundet och Svenska folkskolans vänner.
05.06 - 16.10.2019
2055 Svenska Österbottens kulturfond
Svenska Österbottens Kulturfonds avkastning delas ut som bidrag eller stipendier till svenska österbottningar och österbottniska sammanslutningar för vetenskaplig forskning, studier och sådan konstnärlig och kulturell verksamhet som har direkt anknytning till svenska Österbotten. Stipendierna fördelas i enlighet med de enskilda fondernas syften.
01.09 - 30.09.2019
2056 Henry och Martta Bertells minnesfond
Stipendier till studerande vid teknisk linje vid Yrkeshögskolan Novia i Vasa och vid Yrkesakademin i Österbotten. Stipendier kan sökas till exempel för utlandspraktik, studierelaterade anskaffningar eller allmänna studiekostnader.
01.09 - 30.09.2019
2057 Inga, Valdemar, Anna-Lisa och Inga-Brita Westbergsfond
Bidrag eller stipendier åt svenskspråkiga studenter från svenskspråkiga Österbotten för akademiska studier eller forskning.
01.09 - 30.09.2019
2089 Henrik Nysténs testamentsfond
Understöd till organisationer, institutioner och enskilda personer som verkar för att befrämja jordbruket i västra Nyland. Samt för stipendier till ungdomar som hör hemma i västra Nyland och skaffar sig utbildning för en framtida verksamhet inom jordbruket därstädes.
01.09 - 30.09.2019
1934 Föreningshusrenovering
Bidrag för renovering av föreningshus. Kan sökas av aktiva kultur- och ungdomsföreningar med verksamhet på svenska.
01.09 - 30.09.2019
1962 Film- och medieproduktion
för film-, tv- och radioproduktioner som har en tydlig anknytning till det svenska i Finland. Också för mångmediala helheter.
01.09 - 30.09.2019
1990 Stiftelsen Martha och Albin Löfgrens kulturfond
Stiftelsen Martha och Albin Löfgrens kulturfond är en privat fond som genom sin utdelning stöder kulturlivet i Åboland, den finlandssvenska kulturen och utbildningen på svenska i Finland. Utdelningen sköts i samarbete med Stiftelsen för Åbo Akademi / Stiftelsen för Martha och Albin Löfgrens kulturfond. Svenska kulturfondens åboländska direktion fattar beslut om bidragen.
01.09 - 30.09.2019
2007 Minister Kristian Gestrins skärgårdsfond
Minister Kristian Gestrins skärgårdsfond för främjande av de nyländska skärgårdsbornas möjligheter att bygga och bo i en levande skärgård.
01.09 - 30.09.2019
2008 Kristinestads kulturfond
VI beviljar bidrag ur fonden för kulturella ändamål i Kristinestad.
01.09 - 30.09.2019
1963 Lärlingsstipendium
För konstnärer och hantverkare som har avslutat sin egentliga utbildning och vill förkovra sig under professionell handledning. Också för personer som har studerat museiämnen och vill skaffa sig internationell erfarenhet.
12.09 - 12.10.2019
2038 Utlandspraktik
Vi erbjuder praktikplatser vid tolv kultur- och vetenskapsinstitut utomlands samt Kommunförbundets kontor i Bryssel och Skandinaviska föreningens konstnärshus i Rom.
15.09 - 30.09.2019
2001 November/Samfund - verksamhet
Vi beviljar verksamhetsbidrag till organisationer med verksamhet inom utbildning, konst, kultur, föreningsliv och medborgaraktiviteter. Osäker på ifall du ska söka verksamhets- eller projektbidrag?
01.11 - 30.11.2019
2002 November/Arbetsstipendier
Professionella konstnärer, hantverkare, kulturjournalister och kritiker kan ansöka om stipendium för eget konstnärligt arbete på heltid för ett till tre år.
01.11 - 30.11.2019
2003 November/Samfund - projekt
Vi beviljar bidrag till organisationer med verksamhet inom utbildning, forskning, konst, kultur, föreningsliv och medborgaraktiviteter.
01.11 - 30.11.2019
2004 November/Privatpersoner och arbetsgrupper
Vi beviljar bidrag till privatpersoner och arbetsgrupper som är aktiva inom utbildning, forskning, konst och kultur.
01.11 - 30.11.2019
2005 November/Doktorandstipendier
För doktorandstudier inom pedagogik, humaniora, samhällsvetenskaper, naturvetenskaper och medicin.
01.11 - 30.11.2019

Fortlöpande

Typ av stöd
Beskrivning
1927 Kultur i vården
för kultursatsningar inom vården, där kultursatsningen riktas till patienterna/klienterna.
1924 Stöd för pedagogiska studier i Vasa
för pedagogiska studier (”auskultering”) vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo akademi i Vasa.
1928 Kultur i skolan
För skolor som vill engagera en konstnär eller kulturarbetare för ett längre projekt. Gäller svenskspråkiga skolor inom grundläggande och andra stadiets utbildning och svenska språkbadsgrupper i finska skolor.
1929 Kultur på dagis
för daghem och förskolor som vill bjuda in en konstnär eller kulturarbetare för att arbeta med barnen i minst 10 timmar.
1932 Kultur på bibban
för kulturprogram på svenska. Målsättningen är att stärka bibliotekens roll som kulturförmedlande och identitetsskapande institution och inspirera till läsupplevelser. Projekten kan rikta sig till olika åldersgrupper, gärna grupper med specialbehov.
1936 Resestipendier - kultur
för resor till kurser eller seminarier och andra kortare studieresor med tydligt program och fortbildande syfte. Resestipendierna inom kulturområdet gäller konstnärer, kritiker, journalister och kulturarbetare som är yrkesverksamma på svenska i Finland eller anställda inom finlandssvenska förbund. Skolelever eller studerande kan inte få resestipendium.
1937 Resestipendier - utbildning
för anställda inom utbildningssektorn och barn- och ungdomssektorn på svenska i Finland. Också klasslärare och svensklärare som undervisar svenska i finskspråkiga skolor kan ansöka om resestipendier.
1923 Kulturarvspraktik
för studerande inom museiämnen (t.ex. historia, arkeologi, folkloristik).
1987 Kultur tillsammans
För växelverkan och möjlighet till möten där svenskspråkiga och personer från andra kulturer lär känna varandras kulturer.