Användarvillkor

Gemensamma villkor för ansokan.kulturfonden.fi, anmalan.kulturfonden.fi/inbjudan.kulturfonden.fi och standertskjold.kulturfonden.fi

1. Tjänsten levereras av Utdelningsstiftelsen för Svenska kulturfonden sr (Svenska kulturfonden), FO-nummer 2379356-8 kontaktuppgifter: Georgsgatan 27, 00100 Helsingfors, kansliet@kulturfonden.fi.

2. Tjänsteleverantören förbinder sig att skydda personuppgifter som sparats i tjänsten i egenskap av registeransvarig i enlighet med EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR) och Dataskyddslagen (5.12.2018/1050).

3. I princip är tjänsten tillgänglig 24/7/365. Tjänsteleverantören ansvarar emellertid varken för avbrott i användningen av tjänsten eller för hinder eller störningar som dessa orsakar för användningen av tjänsten. Tjänsteleverantören har rätt att när som helst helt och hållet eller delvis avsluta tjänsten eller göra ändringar enligt eget önskemål. Tjänsteleverantören har även rätt att omedelbart frånta användaren dennes användarbehörighet om användaren bryter mot dessa användarvillkor. I övriga fall bör tjänsteleverantören i rimlig tid ge en uppsägningsanmälan om upphörande av tjänster eller behörigheter.

4. Tjänsten är inte tillgänglig för personer under 15 år utan föräldrarnas/förmyndarens skriftliga samtycke. Kontakta kansliet@kulturfonden.fi för tilläggsinformation och tillvägagångssätt.

5. Tvister i anslutning till användning av tjänsten avgörs i Helsingfors tingsrätt.

I Svenska kulturfondens registerbeskrivning finns mera information om registerupprätthållaren och hanteringen av personuppgifter.

Registerbeskrivningen för stipendielägenhetsansökningar hittar du här.

Specifika villkor för ansokan.kulturfonden.fi

1. Tjänsten är ett elektroniskt ansöknings- och bidragshanteringssystem. Tjänsten inriktar sig till bidragssökande och – mottagare samt deltagare på Svenska kulturfondens evenemang.

2. Registrerad användning av tjänsten förutsätter att användaren samtycker att följa dessa användarvillkor. Användaren godkänner dessa villkor i samband med registreringen. Tjänsteleverantören har rätt att när som helst ändra dessa villkor, varvid ändringarna träder i kraft när användaren godkänner ändringarna i samband med registrering i tjänsten.

3. Via tjänsten kan sökande skicka elektroniska bidragsansökningar och förvalta sina bidrag så som rekvirera beviljade bidrag och redovisa dem. Den sökande ansvarar för riktigheten i uppgifter som denne sparar i tjänsten. Tjänsteleverantören kontrollerar inte riktigheten i uppgifter som anges av den sökande, såsom riktigheten i uppgifter i ansökan.

4. Tjänsteleverantören ansvarar för att de ansökningar som gjorts via tjänsten vidarebefordras till rätt behandlingsinstans endast när tjänsten har meddelat användaren om att dennes ansökan är fullständigt ifylld och har skickats in.

5. Användaren får ett personligt användarnamn och lösenord för tjänsten och ansvarar för användning av tjänsten som sker med dessa, dvs. uppger korrekt information om sig själv och inte delar sitt lösenord, beviljar åtkomst till sitt sökandekonto åt andra. Organisationer och arbetsgrupper kan internt besluta om att flera än en användare utnyttjar användarnamnet så länge som inloggningsinformation hanteras på ett säkert sätt så att utomstående inte får tillgång till användarkontot. Kontaktpersonen är den ansvarar för att detta sker.

Specifika villkor för anmalan.kulturfonden.fi och inbjudan.kulturfonden.fi

1. Tjänsten är ett anmälningssystem för evenemang. Tjänsten inriktar sig till deltagare på Svenska kulturfondens evenemang.

2. Registrerad användning av tjänsten förutsätter att användaren samtycker att följa dessa användarvillkor. Användaren godkänner dessa villkor i samband med anmälning till evenemang. Tjänsteleverantören har rätt att när som helst ändra dessa villkor, varvid ändringarna träder i kraft när användaren godkänner ändringarna i samband med registrering i tjänsten.

3. Via tjänsten kan sökande anmäla sig till Svenska kulturfondens evenemang. Den anmälande personen ansvarar för riktigheten i uppgifter som denne sparar i tjänsten. Tjänsteleverantören kontrollerar inte riktigheten i uppgifter som anges av den sökande.

Specifika villkor för standertskjold.kulturfonden.fi

1. Tjänsten är ett elektroniskt ansökningssystem för lägenheter. Tjänsten inriktar sig till lägenhetssökande som uppfyller villkoren för att söka om boende i Standertskjölds seniorlägenheter och Elfvikateljéerna. 

2. Registrerad användning av tjänsten förutsätter att användaren samtycker att följa dessa användarvillkor. Användaren godkänner dessa villkor i samband med registreringen av ansökan. Tjänsteleverantören har rätt att när som helst ändra dessa villkor, varvid ändringarna träder i kraft när användaren godkänner ändringarna i samband med registrering av sin ansökan i tjänsten.

3. Via tjänsten kan sökande skicka elektroniska lägenhetsansökningar och förvalta sina ansökningar. Den sökande ansvarar för riktigheten i uppgifter som denne sparar i tjänsten. Tjänsteleverantören kontrollerar inte riktigheten i uppgifter som anges av den sökande, såsom riktigheten i uppgifter i ansökan.

4. Tjänsteleverantören ansvarar för att de ansökningar som gjorts via tjänsten vidarebefordras till rätt behandlingsinstans endast när tjänsten har meddelat användaren om att dennes ansökan är fullständigt ifylld och har skickats in.

5. Användaren får ett personligt användarnamn till tjänsten och ansvarar för användning av tjänsten som sker med denna, dvs. uppger korrekt information om sig själv och beviljar inte åtkomst till sitt sökandekonto åt andra.

6. Användarens ansökan raderas automatiskt ur systemet om den sökande inte årligen loggar in och förnyar sin ansökan.