Välkommen!

På den här webbplatsen ansöker du om bidrag eller stipendium. Observera att vi endast tar emot ansökningar som gjorts här. 

Nedan hittar du alla aktuella bidragsformer. Läs anvisningarna noggrant innan du gör din ansökan.

Första gången? Registrera dig här.

Vill du ha Kulturfondens nyhetsbrev?
Vi mejlar dig några gånger per år allmän information och praktiska råd om våra bidrag. Börja prenumerera här.

Alla ansökningstyper
För privatpersoner
För arbetsgrupper
För organisationer

Alla ansökningstyper

Typ av stöd
Beskrivning
Öppen
Läromedelsproduktion år 2022
för läromedelsförfattare. Bidrag beviljas i samarbete med Svenska kulturfonden, Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd, Föreningen Konstsamfundet och Svenska folkskolans vänner.
19.10 - 01.03.2022
Svenska studiefonden - läroinrättningar år 2022
Svenskspråkiga gymnasier, yrkesskolor och folkhögskolor kan ansöka om understöd av Svenska studiefonden för utdelning av elevstipendier eller för en extra insats som stöder elevernas inlärning.
01.01 - 31.01.2022
Journaliststipendier år 2022
Vi beviljar stipendier för journalister som är yrkesverksamma på svenska i Finland och vill fortbilda sig, nätverka eller skriva konstkritik. Från och med år 2022 beviljar vi stipendier också för finskspråkiga journalister som vill berätta om det svenska i Finland i finskspråkiga medier och för nordiska journalister, recensenter och kritiker som skriver i nordiska medier om konst och kultur på svenska i Finland. Journaliststipendierna är ett samarbete mellan Svenska kulturfonden och Föreningen Konstsamfundet.
01.01 - 31.01.2022
Språkbad för journalister år 2022
Svenska kulturfonden och Konstsamfundet beviljar bidrag för yrkesverksamma journalister som ska jobba 1-3 månader på en redaktion i ett annat nordiskt land. Också journalister som är yrkesverksamma i Norden och ska jobba på en svenskspråkig redaktion i Finland kan få bidrag.
01.01 - 31.01.2022
Kulturbesök i grupp för studeranden
Svenska kulturfondens och Föreningen Konstsamfundets tillfälliga bidragsform för studentföreningar vid yrkeshögskolor och universitet. Bidraget är för svenskspråkiga universitets- och yrkeshögskolestuderande som i grupp besöker kulturinstitutioner för att ta del av liveuppträdanden.

Du kan nu lämna in en ansökan, men vi avvaktar med behandlingen av den tills vi vet mera om coronaläget. I januari 2022 är alltså behandlingen av de här ansökningarna längre än normalt. Kontakta oss gärna om du har frågor.
01.01 - 30.04.2022
Journalistpraktikanter år 2022
Svenska kulturfonden och Konstsamfundet beviljar i samarbete stipendier för journalistik- och fotostuderande som gör sin obligatoriska praktik på en redaktion.
01.01 - 31.01.2022
Svenska studiefonden - studerande år 2022
Svenska studiefonden beviljar stipendier för heltidsstudier vid högskola eller universitet i Finland eller utomlands. Sökanden ska vara finsk medborgare eller fast bosatt i Finland och ha svenska som modersmål eller studiespråk.
01.02 - 28.02.2022

Fri ansökningstid

Typ av stöd
Beskrivning
Bidrag för språkexamen i finska för statsförvaltningen
Vi beviljar bidrag för svenskspråkiga personer som ska avlägga hela eller en del av språkexamen i finska för statsförvaltningen.
Vi beviljar bidrag på max. 800 euro för bokpaket till enheter inom småbarnspedagogiken, förskolor, eftisar och mornisar, skolor inom den grundläggande utbildningen och skolor på andra stadiet (även folkhögskolor med undervisning på andra stadiet). Gäller även språkbad på svenska. Enheten/skolan kan få bidrag för bokpaket högst vart tredje år. Ansökan kan göras av enheten eller skolan.
Studieresor i grupp inom utbildningssektorn
För studieresor som ordnas av läroinrättningar eller andra organisationer inom den svenskspråkiga utbildningssektorn.

OBS! Endast samfund (läroinrättningar eller organisationer) kan söka bidraget, inte enskilda personer eller arbetsgrupper.
Stipendier för fortbildning och behörighetsgivande studier - utbildning
för anställda inom den svenskspråkiga utbildningssektorn och för ungdomsledare samt för lärare i svenskt språkbad och lärare som undervisar i svenska vid finska läroinrättningar.
Vi beviljar resebidrag inom konst och kultur för att främja konstnärers och kulturarbetares fortbildning, mobilitet, nätverk och samarbeten internationellt och inom Finland. Bidraget kan sökas av yrkesverksamma konstnärer, kulturarbetare, journalister och kritiker samt av anställda inom finlandssvenska förbund. Bidraget kan också sökas av organisationer inom konst och kultur. Bidrag beviljas inte för att bjuda in utländska konst- och kulturarbetare till Finland.
För växelverkan och möten där svenskspråkiga och personer från andra språkgrupper lär känna varandras kulturer.
För kulturprogram på svenska på bibliotek. Målsättningen är att stärka bibliotekens roll som kulturförmedlande och identitetsskapande institution och inspirera till läsupplevelser. Projekten kan rikta sig till olika åldersgrupper, gärna grupper med specialbehov.
för enheter inom småbarnspedagogiken och förskolor som vill bjuda in en konstnär eller kulturarbetare för att arbeta med barnen i minst 10 timmar.
För skolor som vill engagera en konstnär eller kulturarbetare för ett längre projekt. Gäller svenskspråkiga skolor inom grundläggande och andra stadiets utbildning och svenska språkbadsgrupper i finska skolor.
för kultursatsningar inom vården, där kultursatsningen riktas till patienterna/klienterna.
Praktikstipendium för studerande, i första hand inom museiämnen (t.ex. historia, arkeologi, folkloristik). Även andra studieinriktningar kan beaktas.